Zarządzenie Nr 2132/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
Zarządzenie Nr 2132/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), § 11pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 r. i nr 991/LXIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz nr 1638/08 z dnia 20 lutego 2008 r. zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność (świetlice środowiskowe) o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.
§ 2.
Limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność (Świetlice środowiskowe) po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1)19 etatów w okresie do dnia zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim (1 etat) oraz na urlopie wychowawczym (1 etat) zastępowanych pracowników jednostki,
2)17 etatów od dnia zakończenia przebywania na zwolnieniu lekarskim (1 etat) oraz na urlopie wychowawczym (1 etat) zastępowanych pracowników jednostki.
§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność (Świetlice środowiskowe).
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 23 lipca 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 151
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji