Zarządzenie Nr 1364/07 z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.
ZARZĄDZENIE NR 1364/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) i § 5 ust. 1 statutu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 263/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 448/XXI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku w jednostkę budżetową – Miejski Ogród Zoologiczny zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin organizacyjny Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Komunalnych.
§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 147/2002 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 171
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji