Zarządzenie Nr 1473/04 z dnia 02 marca 2004r.
w sprawie : przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku.

Z a r z ą d z e n i e  Nr 1473/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 marca 2004 roku

w sprawie : przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego  w Płocku.


Na podstawie art. 15 ust. 1 i art.16 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364 i Dz.U.z 2004r. Nr 11,poz.96/  oraz  art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591, z 2002r. : Dz. U. Nr 23, poz.220 , Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 214,poz.1806, Nr 153,poz.1271, z 2003r : Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568/
zarządzam, co następuje: :


§  1

Przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora  Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w Płocku.

§  2

W celu przeprowadzenia konkursu powołać Komisję Konkursową w składzie:

1.Kubera Piotr – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka – Przewodniczący Komisji
2.Kowalewska Krystyna – Sekretarz Miasta Płocka – Członek Komisji
3.Adasiewicz Ewa – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – Członek Komisji
4.Bystram Tadeusz Prezes Klubu Artystycznego Płocczan – Członek Komisji
5.Burakowski Mikołaj Prezes Płockiego Towarzystwa Muzycznego im. Wacława Lachmana -  Członek Komisji

 

§  3

Komisja, o której mowa w § 2 działa zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 i 2  do zarządzenia.

§  4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 marca 2004, godzina 14:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 584
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji