Zarządzenie Nr 2774/04 z dnia 06 grudnia 2004r.
w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Płocka w zakresie ochrony danych osobowych” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Płocka”.

ZARZĄDZENIE Nr   2774/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  6 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Płocka w zakresie ochrony danych osobowych” i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Płocka”.

Na podstawie art. 36 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101, poz.926 z 2002 r.; zm.: Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002 r.; Dz.U.Nr 25, poz.219; Nr 33 poz.285 z 2004 r.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024) oraz § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 7/04 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam:
1) „Politykę bezpieczeństwa Urzędu Miasta Płocka w zakresie ochrony danych osobowych”,
2) „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych     osobowych w Urzędzie Miasta Płocka”,
stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia.
2. Załączniki stanowią informacje niejawne oznaczone klauzulą „Zastrzeżone”.

§ 2

1. Administrator bezpieczeństwa informacji sporządzi jawny wyciąg z dokumentów  wymienionych w § 1.
2.Treść dokumentów wymienionych w ust.1 stanowi informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
3. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania lub dostępu do danych osobowych są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sprawy ich zabezpieczenia.

§ 3

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka zapoznają podległych pracowników z treścią wyciągu z „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Płocka w zakresie ochrony danych osobowych”

§ 4

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka zapoznają podległych pracowników, posiadających upoważnienia do przetwarzania i dostępu do danych osobowych, z treścią wyciągu z „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Płocka”.

§ 5

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka zobowiązani są do:
1) zgłaszania administratorowi bezpieczeństwa informacji:
a) konieczności rozpoczęcia przetwarzania nowych zbiorów danych osobowych,
b) zmian zakresu danych w przetwarzanych zbiorach,
c) innych zmian skutkujących powstaniem obowiązku aktualizacji zgłoszenia zbioru w rejestrze GIODO (podstawa prawna, cel przetwarzania, kategorie osób, sposób zbierania danych, kategorie odbiorców danych, oprogramowanie, powierzenie przetwarzania zbioru),
2) zgłaszania administratorowi bezpieczeństwa informacji potrzeby:
a) wydania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
b) zmiany zakresu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
c) cofnięcia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
3) stosowania się do zaleceń administratora bezpieczeństwa informacji w zakresie ochrony danych osobowych,
4)bieżącej kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

§ 6

Kierownik Oddziału Teleinformatyki wyznaczy osobę zobowiązaną do realizacji postanowień „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych    osobowych w Urzędzie Miasta Płocka”.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 09:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 200
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji