Zarządzenie Nr 1067/07 z dnia 03 października 2007r.
w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym będących własnością Gminy Płock przy ul. Kobylińskiego.
Zarządzenie Nr 1067/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 października 2007r.

w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym będących własnością Gminy Płock przy ul. Kobylińskiego.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz.U.2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459) Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na zawieranie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki:
a) nr 208/6 o pow. 922 m2 przy ul. Kobylińskiego obr.8.
b) nr 208/7 o pow. 5420 m2 przy ul. Kobylińskiego obr.8
z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów, zniczy, choinek i ozdób choinkowych w okresie
od 15.10.2007r. do 31.12.2007r.

§2

Opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych wyszczególnionych w §1 należy stosować zgodnie z zarządzeniem Nr 6062/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.11.2006r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock na rok 2007.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 października 2007, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 131
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji