Zarządzenie Nr 1868/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 16 stanowiącym własność Gminy Płock
Zarządzenie 1868/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: naliczenia opłat za bezumowne korzystanie z pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 16 stanowiącym własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami: Dz. U Nr 281 poz. 2782 z 2004 r.; Dz. U. Nr 130 poz. 1087; Nr 169 poz. 1420; Nr 175 poz. 1459 z 2005 r.; Dz. U. Nr 104 poz. 708 z 2006 r.), postanawiam co następuje:

§ 1
Naliczyć opłaty z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń użytkowych mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 16 w miesiącu marcu 2008 r.

§ 2
Opłatami obciążyć użytkowników pomieszczeń, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie zamieszczono załącznika; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 15 maja 2008, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 089
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji