Zarządzenie Nr 1636/04 z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do postępowań o wartości powyżej 6 000 EURO i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Płocka.


Zarządzenie Nr 1636/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2004 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej do postępowań o wartości powyżej 6 000 EURO i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Płocka.


 Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.         z dnia 9 lutego 2004r. Nr. 19, poz. 177) w związku z §  8 ust. 1  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, zarządzam co następuje:

§ 1


 Wprowadzam Regulamin Pracy Komisji Przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 6 000 EURO, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


 Wprowadzam Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Płocka, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 4/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 15 stycznia  2004r. wprowadzające Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 685
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji