Zarządzenie Nr 2794/04 z dnia 10 grudnia 2004r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004r. przyjętych Zarządzeniem Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r., zmienionego Zarządzeniem Nr 1633/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2004r., Zarządzeniem Nr 1983/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 2004r oraz Zarządzeniem Nr 2511/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2004r.

ZARZĄDZENIE NR 2794/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w wykazie programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004r. przyjętych Zarządzeniem Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r., zmienionego Zarządzeniem Nr 1633/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2004r.,  Zarządzeniem Nr 1983/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 2004r oraz Zarządzeniem Nr 2511/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2004r.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) w związku z Uchwałą Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok – zarządzam co następuje:


§ 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia wykazu programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, zmienionego zmienionego Zarządzeniem Nr 1633/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2004r., Zarządzeniem Nr 1983/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 2004r. oraz Zarządzeniem Nr 2511/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 października 2004r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 20 grudnia 2004, godzina 08:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 253
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji