Zarządzenie Nr 332/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku.
Zarządzenie Nr 332/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku.

Działając na podstawie art. 5 ust 5, art. 5c pkt 2 oraz art. 36 a ust. 1,2, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powierza się Pani Wandzie Cupta stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku na okres 4 lat szkolnych, 6 miesięcy, tj. od 1 marca 2007 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 12 marca 2007, godzina 08:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 155
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji