Zarządzenie Nr 1225/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
w sprawie: zmiany „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Płock i trybu pracy Komisji Konkursowej”.

Zarządzenie Nr 1225/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004 r.


w sprawie: zmiany „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki
oświatowej  prowadzonej przez Miasto Płock i trybu pracy Komisji         
Konkursowej”.

 Działając na podstawie art. 5 ust. 5, 5a i 7 pkt. 3, art.5c pkt. 2 oraz art. 36 a ust. 1,3,5 ustawy z dnia 7 września z 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329 ze zmianami z 1996 r. Dz.U. Nr 106 poz. 496 z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320 i  z 2001 r. Dz.U. Nr 111 poz. 1194, Dz.U. Nr 144 poz. 1615 oraz z 2002 r. Dz.U. Nr 41 poz.362, Nr 113 poz.984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683 i z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304 i Nr 203 poz. 1966) oraz art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz.U. 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568) oraz art.  92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianą z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 162 poz. 1568) zarządzam:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 247/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Płock i trybu pracy Komisji Konkursowej”

1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający warunki określone dla stanowiska dyrektora w rozporządzeniu  Ministra  Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz. U. Nr 89  poz. 826  z 2003 r./

2.  § 5  otrzymuje brzmienie:
1.W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Płocka powołuje komisję
konkursową w składzie:
a)trzech przedstawicieli organu  prowadzącego szkołę lub placówkę
b)trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c)dwóch przedstawicieli rady  pedagogicznej  
d)dwóch przedstawicieli rodziców  
e)po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

2.Postanowienia o składzie komisji konkursowej, o których mowa w pkt. 1, stosuje się również w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół lub placówek, z tym że:
a)dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół,
b)dwóch przedstawicieli rodziców uczniów wszystkich szkół lub placówek łączonych w zespół.
3.W przypadku  szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej określa  organ prowadzący tę szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z organem sprawującym                     nadzór pedagogiczny.
4.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, rada pedagogiczna danej placówki, rada rodziców danej placówki oraz zakładowe organizacje związkowe pisemnie wskazują swoich reprezentantów do komisji konkursowej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o konkursie.
5.Na wniosek przewodniczącego komisji jej członkowie zobowiązani są do potwierdzenia swojej tożsamości.
6.Protokolanta wskazuje Kierownik Oddziału Oświaty Urzędu Miasta Płocka.

§ 2

Przyjąć tekst jednolity „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Płock i trybu pracy Komisji Konkursowej” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 20 stycznia 2004, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 313
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji