N4 2862/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie: zmniejszenia § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym na 2004 rok Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku.

Zarządzenie Nr 2862/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004r.

w sprawie: zmniejszenia § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym na 2004 rok Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku.

Na podstawie art. 32 ust. 2  pkt. 4 w związku z art. 92, ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.


Zmniejszyć wysokość środków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników planu finansowego na 2004 rok Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy o kwotę: 80.000,00 zł. (wysokość środków finansowych w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników po dokonanym zmniejszeniu wyniesie: 3.431.413,00 zł).

§ 2.


Zobowiązać Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych - zakład budżetowy w Płocku do dokonania zmian w planie finansowym zakładu na 2004 rok.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 03 stycznia 2005, godzina 08:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 119
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji