Zarządzenie Nr 1471/04 z dnia 01 marca 2004r.
w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej stanu ochrony tajemnicy i działalności kancelarii tajnej za rok 2003 w Urzędzie Miasta Płocka.

Zarządzenie  Nr 1471/04
P r e z y d e n t a   M i a s t a   P ł o c k a
z dnia 1 marca 2004 roku

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej stanu ochrony tajemnicy i działalności kancelarii tajnej za rok 2003 w Urzędzie Miasta Płocka.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta ustalonego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka, a także § 53 ust.1 „Instrukcji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Płocka” stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 48/2001 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Płocka”, zmienionego Zarządzeniem nr 97/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Płocka” zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej stanu ochrony tajemnicy i działalności kancelarii tajnej za rok 2003 w Urzędzie Miasta Płocka w składzie:
1.Magdalena Samoraj – Kierownik Oddziału Kontroli – przewodnicząca komisji,
2.Jerzy Pietrzyk – Inspektor w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,
3.Jacek Kossakowski – Inspektor w Oddziale Teleinformatyki – członek komisji.

§ 2

Zadaniem komisji jest m.in.:
1) rozliczenie komórek organizacyjnych Urzędu z dokumentów wytworzonych i wpływających zawierających wiadomości stanowiące tajemnicę państwową i służbową.
2) sprawdzenie zgodności stanu faktycznego dokumentów, o których mowa w pkt. 1, z ich stanem ewidencyjnym,
3) ocena stanu przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników.


§ 3

1. Pracę komisji organizuje i kieruje nią Przewodniczący.
2. Przewodniczący komisji odpowiada za prawidłowy przebieg kontroli.

§ 4

Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół, który przesyła do pełnomocnika ochrony do dnia 31 marca 2004 r.

§ 5

Zobowiązuję wszystkich pracowników Dyrektorów Wydziałów Urzędu do udzielenia Komisji wszelkiej pomocy w realizacji jej zadań.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 12:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 606
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji