Zarządzenie Nr 1380/08 z dnia 03 stycznia 2008r.
w sprawie: wynajęcia mieszkania nr 80 w budynku przy ulicy Jaśminowej 1 w Płocku, do remontu na koszt własny.
Zarządzenie Nr 1380/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 stycznia 2008r.

w sprawie: wynajęcia mieszkania nr 80 w budynku przy ulicy Jaśminowej 1 w Płocku, do remontu na koszt własny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r. Dz.U. Nr 214 poz.1806z 2002r. Dz.U. Nr 172, poz.1441 z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 z 2006r. Dz.U. Nr 48, poz.327 z 2007r ) oraz § 2 ust.1 pkt 9 oraz § 5 i 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r. i uchwałą Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 poz. 8550 z dnia 15 listopada 2006r.), zarządza się co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na skierowanie Jadwigi i Henryka Bętlewskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 80 przy ul. Jaśminowej 1 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 42,60 m2, mieszkalnej 28,39 m2 - pod warunkiem wykonania remontu lokalu oraz uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej.

§ 2
Jadwiga i Henryk Bętlewscy wykonają we własnym zakresie remont lokalu nr 80 przy ul. Jaśminowej 1, zgodnie z protokołem typowania robót sporządzonym przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

§ 3
Umowa najmu lokalu zostanie zawarta po wykonaniu remontu i wpłaceniu kaucji mieszkaniowej.

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 10 stycznia 2008, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 110
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji