Zarządzenie Nr 1274/04 z dnia 22 stycznia 2004r.
w sprawie : przekazania środka trwałego – zamiatarki Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy w Płocku.

ZARZĄDZENIE NR 1274/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie : przekazania środka trwałego – zamiatarki Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r.  Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje  :


§ 1.

Przekazuje się Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy w Płocku środek trwały w postaci zamiatarki typ KMR 1250 D Karcher o wartości
netto 31.864,97 (trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery 97/100) złotych.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Komunalnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2004, godzina 10:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 240
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji