Zarządzenie Nr 1560/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie: rozpatrzenia uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku
Zarządzenie Nr 1560/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2008r.

w sprawie: rozpatrzenia uwagi do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492 ; z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Nr 127 poz. 880) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§ 1

Złożona w dniu 16 lipca 2007 roku przez Pana Henryka Sztomberskiego uwaga do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku, dotycząca zmiany przeznaczenia działki o nr ew. 1418/3 z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (mały dom wielorodzinny w którym znalazłoby się 4-8 mieszkań wraz ze sklepem osiedlowym bądź inną działalnością usługową) – zostaje nie uwzględniona.

§ 2

Utrzymuje się ustalenia projektu planu, dotyczące przeznaczenia przedmiotowej działki pod funkcję mieszkalnictwa jednorodzinnego ekstensywnego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 07 lutego 2008, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 161
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji