Zarządzenie Nr 1271/04 z dnia 22 stycznia 2004r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 7/102/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2000 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Izby Wytrzeźwień – Jednostki Budżetowej w Płocku.

Zarządzenie Nr 1271/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2004 roku


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 7/102/2000 Zarządu Miasta Płocka  z dnia 10 lutego 2000 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Izby Wytrzeźwień – Jednostki Budżetowej w Płocku.

             
             Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717,  Dz. U. Nr 162 poz. 1568), § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 130/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 162/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 roku i Zarządzeniem Nr 454/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Uchylić Uchwałę Nr 7/102/2000 Zarządu Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2000 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Izby Wytrzeźwień – Jednostki Budżetowej w Płocku.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2004, godzina 10:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 244
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji