Zarządzenie Nr 1759/08 z dnia 27 marca 2008r.
w sprawie:  wyrażenia zgody na zmianę planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2008 rok.
Zarządzenie Nr 1759/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie:  wyrażenia zgody na zmianę planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok, pkt. 23 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 r., zmienionych zarządzeniem nr 1437/04 z dnia 24 lutego 2004 r. oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. oraz nr 1638/08 z dnia 20 lutego 2008 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zmianę planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2008 rok i jego ustalenie w wielkościach zgodnych z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 14 kwietnia 2008, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 165
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji