Zarządzenie Nr 1509/04 z dnia 08 marca 2004r.
w sprawie: udzielenia zamówienia na realizację programów profilaktyki zdrowia.

ZARZĄDZENIE NR 1509/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 marca 2004r.


w sprawie: udzielenia zamówienia na realizację programów profilaktyki zdrowia.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568); art. 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach  opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami: z 1992r. Nr 63 poz. 315; z 1994r. Nr 121 poz. 591; z 1995r. Nr 138 poz. 682; z 1996r. Nr 24 poz. 110; z 1997r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769, Nr 158 poz. 1041; z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115; z 1999r. Nr 28 poz. 255 i 256, Nr 84 poz. 935; z 2000r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84  poz. 948, Nr 114 poz. 1193, Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382-1384, Nr 128 poz. 1407, Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 45 poz. 391, Nr 124 poz. 1151 i 1152, Nr 171 poz. 1663, Nr 213 poz. 2081, Nr 223 poz. 2215); § 5 i §11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592); w związku z Uchwałą Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok oraz Zarządzeniem Nr 1422/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18.02.2004r. w sprawie przyjęcia wykazu programów promocji i profilaktyki zdrowia finansowanych z Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok –  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłosić konkurs na realizację programów profilaktycznych w zakresie:
nowotworów jelita grubego,
nowotworów prostaty,
nowotworów sutka.

§ 2

Ustalić warunki konkursu, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Powołać Komisję Konkursową w składzie:
1. Przewodniczący   - Piotr Kubera
2. Wiceprzewodniczący  - Katarzyna Michalska
3. Sekretarz    - Agnieszka Busz
4. Członek    - Małgorzata Murawska
5. Członek    - przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
6. Członek    - przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka
7. Członek    - przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku

§ 4

Upoważnić Przewodniczącego Komisji Konkursowej do ustalenia terminu i miejsca rozstrzygnięcia konkursu ofert.


§ 5

Określić źródło finansowania: dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej, § 4280  zadanie 04/WZS/G Budżetu Miasta Płocka na 2004r. 

§ 6

Umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udziela się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 12 marca 2004, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 592
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji