Zarządzenie Nr 1637/04 z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na II kwartał 2004 roku.

Zarządzenie Nr 1637/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2004 roku


w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na II kwartał 2004 roku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1


Zatwierdzić harmonogram realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na II kwartał 2004 roku według załącznika nr 1, stanowiącego integralną część Zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 06 kwietnia 2004, godzina 13:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 665
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji