Zarządzenie Nr 1670/08 z dnia 29 lutego 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych – oprogramowania komputerowego na rzecz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.
Zarządzenie Nr 1670/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych – oprogramowania komputerowego na rzecz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/2007 r. z dnia 19 października 2007 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1174/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2007 r. i Zarządzeniem Nr 1376/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2007 roku:

§ 1
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie środków trwałych – oprogramowanie komputerowe o wartości początkowej 32.665,50 złotych na rzecz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.

§ 2
Przekazanie środków trwałych – oprogramowania komputerowego – nastąpi na podstawie protokołu przekazania, który zostanie podpisany przez:
1.Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej – Piotra Kuberę,
2.Sekretarza Miasta Płocka – Krystynę Kowalewską,
3.Skarbnika Miasta Płocka – Barbarę Szurgocińską
oraz przedstawicieli strony przejmującej.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 marca 2008, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 132
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji