Zarządzenie Nr 2221/08 z dnia 22 lipca 2008r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku.
Zarządzenie Nr 2221/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 2008r.

w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku.

Działając na podstawie art. 5 ust 5, art. 5c pkt 2 oraz art. 36 a ust. 1,2, 3 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz.U.z 2006 roku Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280 oraz Dz.U. z 2008 roku Nr 70 poz. 416) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U.z 2006 r. Nr 17, poz.128 oraz Dz.U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje:


§ 1

Powierza się Pani Sławomirze Lewandowskiej stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Płocku na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 01 września 2008, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 001
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji