Zarządzenie Nr 1173/07 z dnia 31 października 2007r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1036/4 o pow. 234 m2 położonej w Płocku przy ul. Warszawskiej stanowiącej własność Gminy Płock oraz ustalenia jej ceny.

Zarządzenie Nr 1173/07
Prezydenta  Miasta   Płocka
z dnia 31 października 2007 roku

w sprawie:  oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1036/4 o pow. 234 m2    położonej w Płocku przy ul. Warszawskiej  stanowiącej własność Gminy Płock oraz ustalenia jej ceny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 37 ust. 2 punkt 6 i art. 67 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i 1601; z 2007 roku Nr 69 poz. 468 i nr 173 poz.1218) w związku z § 3 Uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Płocku przy ul. Warszawskiej oznaczoną jako działka nr 1036/4 o powierzchni 234 m2 dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1036/2 położonej w Płocku przy ul. Warszawskiej na okres równy terminowi prawa użytkowania wieczystego działki nr  1036/2 na rzecz jej użytkowników wieczystych:
a) Kocik Włodzimierz i  Małgorzata - w 1/2 części na zasadach wspólności ustawowej
b) Kocik Martyna - w 1/2 części.

§ 2.

1. Ustala się cenę sprzedaży gruntu oznaczonego jako działka nr 1036/4 położonego przy     ul. Warszawskiej w Płocku dla potrzeb ustalenia opłat z tytułu użytkowania     wieczystego w wysokości: 28 500,00 złotych.
2. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości     25% ceny gruntu tj. 7 125,00 zł.
3. Ustala się stawkę procentową opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1%
    ceny gruntu.
4. Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 936/2007 z dnia 24.08.2007r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 10 grudnia 2007, godzina 09:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 177
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji