Zarządzenie Nr 21/06 z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 5221/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych
Zarządzenie Nr 21/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 5221/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694; z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz.1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz.1546, Nr 213, poz.2155; z 2005r. Nr 10, poz.66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119), art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381), Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF Nr 3 poz.13) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem Nr 4405/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2006r., zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006r., Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006r. Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006r, Zarządzeniem Nr 5535/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006r zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 5221/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 lipca 2006 roku w § 9 pkt. I ppkt. 6 dopisać:
Za moment rozliczenia zaliczki należy przyjąć:
w przypadku zaliczek, w których kwota wydatkowana jest równa kwocie pobranej zaliczki (do rozliczenia 0 zł), za termin rozliczenia zaliczki należy przyjąć dzień wpływu do Oddziału Finansowo – Księgowego kompletu dokumentów stanowiących rozliczenie zaliczki, sprawdzonych i opisanych zgodnie z instrukcją;
w przypadku zaliczek, w których kwota wydatkowana jest niższa od kwoty pobranej zaliczki, za termin rozliczenia zaliczki należy przyjąć dzień dokonania zwrotu niewydatkowanej kwoty do kasy;
w przypadku zaliczek, w których kwota wydatkowana jest wyższa od kwoty pobranej zaliczki, za termin rozliczenia zaliczki należy przyjąć dzień pobrania nadpłaconej kwoty z kasy.
W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Miasta Płocka (np. zakup paliwa, opłaty pocztowe, wypłata honorarium dla artystów) dopuszcza się rozliczenie zaliczek przedostatniego dnia roboczego roku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 921
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji