Zarządzenie Nr 1377/08 z dnia 02 stycznia 2008r.
w sprawie: przyjęcia wykazu podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka w roku 2008 w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w latach 2008 -2010 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1148/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2007r.

Zarządzenie Nr 1377/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 stycznia 2008r.

w sprawie: przyjęcia wykazu podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka w roku 2008 w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w latach 2008 -2010 w zakresie ochrony   i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1148/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2007r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 i 19, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz  art. 4 ust. 1 pkt 2 i 22, art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr, 96 poz. 873, ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz 2104 oraz z 2006r. Nr 96, poz. 651), art. 41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami: Dz.U. z 2006r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558), art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 1997r. Nr 106, poz. 681, z 1998r. Nr 117, poz. 756, z 2001r. Nr 126, poz. 1382, z 2003r. Nr 223, poz.2215, z 2007r. Nr 166, poz. 1172), Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjąć wykaz podmiotów, które realizować będą zadania publiczne finansowane ze środków Budżetu Miasta Płocka w roku 2008 w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta Płocka w latach 2008 - 2010 w zakresie ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1148/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2007r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Określić źródło finansowania: Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok.
Dział – 851, rozdział - 85153, zadanie 1/WZS/G
Dział – 851, rozdział - 85154, zadanie 1/WZS/G
Dział – 851, rozdział - 85195, zadanie 3/WZS/G

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 09 stycznia 2008, godzina 09:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 188
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji