Zarządzenie Nr 3726/05 z dnia 28 lipca 2005r.
w sprawie: rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego przez panią Marzannę Beatę Nec.

Zarządzenie Nr 3726/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2005 roku

w sprawie: rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej z tytułu zajęcia pasa drogowego przez panią Marzannę Beatę Nec.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), § 3 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Zarządzenie Nr 3079/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2005 roku) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Rozłożyć na raty spłatę przez panią Marzannę Beatę Nec należności pieniężnej w wysokości 1.714,00 zł. wymagalnej względem Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamę.
2.Ustalić następujące wysokości rat spłaty należności określonej w pkt. 1:
184,00 zł. do 10 września 2005 roku,
170,00 zł. miesięcznie, płatne w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od października 2005 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2005, godzina 10:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 239
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji