Zarządzenie Nr 2411/08 z dnia 26 września 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń użytkowych o powierzchni ogólnej 27,40 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 16, stanowiącym własność Gminy - Miasta Płock, Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód – Zachód w Płocku
Zarządzenie 2411/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 września 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń użytkowych o powierzchni ogólnej 27,40 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 16, stanowiącym własność Gminy - Miasta Płock, Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód – Zachód w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, postanawiam co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na wynajęcie pomieszczeń użytkowych nr 328 i 329 o ogólnej powierzchni użytkowej 27,40 m2 mieszczących się na III piętrze budynku przy ul. 3 Maja 16 Regionalnemu Stowarzyszeniu Wschód-Zachód w Płocku z przeznaczeniem na działalność statutową na czas nieokreślony.

§ 2
1. Ustalić stawkę za najem w/w pomieszczeń w wysokości 10,00 zł/m2 netto + wskaźnik GUS, naliczany zgodnie z Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem pomieszczeń w szczególności opłat za energię cieplną, podgrzanie wody, zużycie zimnej wody i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, koszty ochrony budynku, wywozu śmieci, które będą rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 04 listopada 2008, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 198
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji