Zarządzenie Nr 1159/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2007 roku.
Zarządzenie Nr 1159/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2007 roku.

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 i Nr 181, poz. 1290), § 8 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1140/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2007 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdanie z działalności.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 107
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji