Zarządzenie Nr 1612/04 z dnia 24 marca 2004r.
w sprawie wykazu informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę ( tajemnica pracodawcy)

Zarządzenie Nr 1612/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2004 roku


w sprawie wykazu informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę ( tajemnica pracodawcy)


         Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się   wykaz  informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, stanowiący załącznik  do zarządzenia.

§ 2


1. Zobowiązuje się:
1). Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka do zapoznania się z treścią  zarządzenia.
2). kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka do zapoznania podległych pracowników  z treścią  zarządzenia i  przyjęcia  od nich pisemnego potwierdzenia  o zapoznaniu się z zarządzeniem. 
3). pracowników Referatu Kadr i Szkolenia  do zapoznania z treścią zarządzenia nowo przyjmowanych pracowników.


§ 3

Nie zachowanie w tajemnicy informacji, o których mowa w § 1, stanowi ciężkie naruszenie przez pracownika   podstawowych obowiązków pracowniczych i może spowodować poniesienie przez pracownika  konsekwencji określonych  Kodeksem pracy oraz odpowiedzialność odszkodowawczą pracownika.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 31 marca 2004, godzina 15:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 586
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji