Zarządzenie Nr 24/06 z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 w Płocku.
ZARZĄDZENIE NR 24/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006r.

w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 38 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r. Dz.U. Nr 214 poz.1806z 2002r. Dz.U. Nr 172, poz.1441 z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 128 z 2006r.) oraz § 2 ust.1 pkt 13 i § 5 i 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420, zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r.), zarządza się co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na skierowanie Renaty Welenc do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku, składającego się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 39,64 m2 i mieszkalnej 24,61 m2 .

§ 2

Wyrazić zgodę na zwolnienie Renaty Welenc z obowiązku wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 955
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji