Zarządzenie Nr 2779/04 z dnia 08 grudnia 2004r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2612/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku aportu w postaci prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

ZARZĄDZENIE Nr 2779/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 grudnia 2004 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2612/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku aportu w postaci prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120),

zarządzam, co  następuje:


§ 1

W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 2612/04 z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku aportu w postaci prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego, wprowadza się następującą zmianę:
1.w § 1 ust. 1 lit. ,,D” w  pkt 1 dotychczasowy zapis ,,KW 78810” zastępuje się zapisem ,,KW 71810”.

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 09:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 261
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji