Zarządzenie Nr 1257/04 z dnia 20 stycznia 2004r.
w sprawie: wypłacenia odszkodowania za zmniejszenie wartości działki w związku z nabyciem przez Gminę Płock nieruchomości nie zabudowanej w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”).

Zarządzenie Nr 1257/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 stycznia 2004 roku

w sprawie: wypłacenia odszkodowania za zmniejszenie wartości działki w związku z nabyciem przez Gminę Płock nieruchomości nie zabudowanej w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) i wnioskiem właściciela nieruchomości opisanej w §1, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się do wypłaty odszkodowanie właścicielowi działki w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”) za zmniejszenie wartości tej działki w związku z nabyciem przez Gminę Płock nieruchomości nie zabudowanej  w Płocku (Obręb 16 “Ciechomice”) zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego z dnia 05.01.2004 roku i protokółem rokowań spisanym dnia 13.01.2004 roku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Źródło finansowania: Projekt budżetu Miasta Płocka na 2004 roku – Dz. 600, Rozdz. 60015, § 6050 – zad. inw. 52/PM/I/P “Drogi dojazdowe”.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 23 stycznia 2004, godzina 08:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 247
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji