Zarządzenie Nr 2842/04 z dnia 15 grudnia 2004r.
w sprawie: wynajęcia mieszkania nr 22 w budynku przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku do remontu na koszt przyszłego najemcy.

Zarządzenie Nr 2842/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 grudnia 2004 roku.

w sprawie: wynajęcia  mieszkania  nr 22 w budynku przy  ul. Jaśminowej 3 w Płocku do remontu na koszt przyszłego najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z  2001 roku, zmiana Dz.U. Nr 23, poz 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806 z 2002 roku, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r.  Dz. U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r. Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004 r.) i na podstawie art. 4, art. 6 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z 2001 roku, zmiana:Dz.U.Nr 168, poz.1383 z 2002r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U. Nr 113, poz. 1069 z 2003 roku, Dz.U. Nr 116, poz.1203 z 2004r. ) oraz § 2 ust.1 pkt 9 i pkt 13 oraz § 6 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 roku), zarządzam co następuje:

§ 1

Skierować Beatę i Dariusza małż. Leńskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 22 przy ul. Jaśminowej 3 w Płocku, składającego się z  dwóch pokoi i kuchni o powierzchni  użytkowej 44,11 m2,  mieszkalnej 29,28 m2, w zamian za wykonanie remontu lokalu przez przyszłego najemcę.

§ 2

Remont lokalu małż. Beata i Dariusz Leńscy wykonają we własnym zakresie zgodnie z protokołem typowania robót sporządzonym przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.

§ 3

Umowa najmu zostanie zawarta po wykonaniu remontu i wpłaceniu kaucji mieszkaniowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 162
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji