Zarządzenie Nr 1747/04 z dnia 27 kwietnia 2004r.
w sprawie: upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego

Zarządzenie Nr 1747/04
Prezydenta Miasta Płocka 
z dnia 27 kwietnia 2004 roku.


w sprawie: upoważnienia Sekretarza Miasta Płocka do wykonywania niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego

 

 N a  podstawie  § 8 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka  nadanego  Zarządzeniem Nr 7/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.  zarządzam co następuje

§ 1

Upoważniam Panią Krystynę Kowalewską – Sekretarza Miasta Płocka do :

1.podpisywania informacji dla pracowników Urzędu Miasta Płocka, o której mowa w art. 29  § 3 Kodeksu pracy ( Dz. U.  z  1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i w art.13 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie  ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 213,  poz. 2081 ),
2.analizowania i oceny oświadczeń pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek miasta Płocka, o których mowa w art. 18 i 18 a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1593 ze zm.) oraz stwierdzania, czy dodatkowe zajęcia lub  działalność gospodarcza prowadzone przez ww. osoby pozostają w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi albo mogą wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
3.zatwierdzania planów urlopów wypoczynkowych pracowników Urzędu Miasta Płocka .


§ 2

Tracą moc upoważnienia Nr 60/04 z dnia 27 stycznia 2004 r. i 66/04 z dnia  10 lutego 2004 r.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 30 kwietnia 2004, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 088
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji