Zarządzenie Nr 1493/04 z dnia 04 marca 2004r.
w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej.

Zarządzenie Nr 1493/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 marca 2004 r.

 

w sprawie umorzenia należności z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej.


             Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 2 ust.1, pkt 6 Uchwały Nr 873/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmienionej Uchwałą Nr 286/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.


Umorzyć należność pieniężną xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx względem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z tytułu odpłatności za pobyt xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  w rodzinie zastępczej.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 08 marca 2004, godzina 10:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 613
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji