Zarządzenie Nr 1544/08 z dnia 28 stycznia 2008r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
ZARZĄDZENIE NR 1544/ 08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2008r.

w sprawie: wniesienia do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. Z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wnosi się jako wkład niepieniężny (aport) do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, prawo własności nieruchomości będącej własnością Miasta Płocka, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym mieszkalnym – kamienicą, wyłączoną z użytkowania, o powierzchni użytkowej 355,06 m², położoną w Płocku przy ulicy Warszawskiej 2, działka o nr ewid. 1036/3, o powierzchni 0,0891 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00070727/8.


2. Wnoszony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1 przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki o wartość wynikającą z wyceny nieruchomości, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Annę Kowalską, zam. ...*

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta – Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 31 stycznia 2008, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 111
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji