Zarządzenie Nr 1588/04 z dnia 16 marca 2004r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. aportu w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Zarządzenie  Nr  1588/ 04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca 2004 roku

w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. aportu w postaci prawa własności  środków  trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie  z art. 30 ust. 2 pkt. 3 i pk.4  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz.717 ) oraz uchwały Nr 205/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia Nr 205/XIII/03 z dnia
8 lipca 2003 roku w sprawie wnoszenia, cofania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w  spółkach z udziałem Gminy Płock    zarządzam, co  następuje:

§ 1

1.Wnieść jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o.z siedzibą w Płocku następujące środki trwałe stanowiące własność Gminy Płock realizowane w ramach zadań inwestycyjnych finansowanych z  Budżetu Miasta Płocka według załącznika nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
2.Wniesiony wkład niepieniężny (aport) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wg. wartości przedstawionej w załącznikach, o których mowa w §1 ust.1   

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 566
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji