Zarządzenie Nr 1150/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” do czasu powierzenia stanowiska dyrektora.
Zarządzenie Nr 1150/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” do czasu powierzenia stanowiska dyrektora.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)) w związku z art. 5 ust. 5a, art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104;z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powierza się Panu Andrzejowi Milke pełnienie obowiązków dyrektora Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” od 1 listopada 2007r. do czasu powierzenia stanowiska dyrektora tej placówki, nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 132
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji