Zarządzenie Nr 1164/07 z dnia 30 października 2007r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 282/1 położonej w Płocku przy ul. Królewieckiej.

Zarządzenie  Nr 1164/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 282/1 położonej w Płocku przy ul. Królewieckiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr. 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327), art. 37 ust. 3, art. 67 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, ze zm. Dz.U z 2004r. Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601) w związku z Uchwałą Nr 649/XXXVII/05  Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej wPłocku przy ul. Królewieckiej stanowiącej własność Gminy Płock,
- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Królewieckiej oznaczonej jako działka nr 282/1 o pow.  5.900 m2 na rzecz „TARGPOL”Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 19.
§ 2.
Ustala się cenę nieruchomości opisanej w § 1 Zarządzenia w wysokości 5.678.400,00 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).
§ 3.
Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 Zarządzenia zaliczona zostaje wartość naniesień dokonanych w ramach umowy dzierżawy z dnia 14.08.1992r. przez „TARGPOL”Spółka Akcyjna w wysokości 3.799.000,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
§ 4.
Kwota pozostała do zapłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 Zarządzenia wynosi 1.879.400,00 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych).
Do w/w kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 10 grudnia 2007, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 125
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji