Zarządzenie Nr 18/06 z dnia 14 grudnia 2006r.
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 4605/06 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 3.03.2006 r.
Zarządzenie Nr 18/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 4605/06 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 3.03.2006 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128), postanawiam co następuje:

§1
Uchylić w całości Zarządzenia Nr 4605/06 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 3.03.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie garażu nr ewid. 3/679 o pow. 17,88 m2 mieszczącego się przy ul. Kościuszki 8, Okręgowej Izbie Lekarskiej ul. Kościuszki 8 w Płocku

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 11:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 139
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji