Zarządzenie Nr 1170/07 z dnia 31 października 2007r.
w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2008 rok.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1170/07
P R E Z YD E N T A M I A S T A P Ł O C K A
z dnia 31 października 2007r.

w sprawie : ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2008 rok.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 z 2000 r. Nr 6 poz. 70 z 2006 r. Nr 104 poz 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600 z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) - p o s t a n a w i a m:

§ 1

Ustalić wysokość minimalnych miesięcznych stawek za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka, na 2008 rok:

1.Za grunty użytkowane pod uprawy:
a/ działka o pow. do 500 m² - 2,49 zł/ar
b/ działka o pow. 501m² do 2000 m² - 1,85 zł/ar
c/ działka o pow. powyżej 2000 m² - 0,22 zł/ar

2.Za grunty oddane na cele handlowe :

a/ działka o pow. do 100 m² - 15,36 zł/m2

b/ działka o pow. powyżej 100 m² - 9,99 zł/m2

3.Za grunty użytkowane na cele imprez widowiskowych - 4,49 zł/m2

4.Za grunty użytkowane na cele składowe, zaplecza - 1,13 zł/m2

5.Za grunty użytkowane pod usługi dla ludności - 4,49 zł/m2

6.Za grunty pod parkingi - od 1,13 zł/m2 - 4,49 zł/m2

7.Za grunty użytkowane na cele oświatowe i kulturalne - 1,13 zł/m2

§ 2


Ustalić współczynniki korygujące opłaty dla poszczególnych stref:

1. Strefa pierwsza - tereny będące w granicach miasta Płocka.
Współczynnik - 1,00

2.Strefa druga – tereny przyłączone do miasta Płocka od dnia 01.07. 1997r. tj. Góry,
Ciechomice, Ciechomice Nowe, Longinus, Dolne Budy i Tokary Rąbierz.
Współczynnik - 0,70

§ 3


1.Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana będzie w zależności od przeznaczenia, wielkości i położenia wydzierżawianych gruntów w/g stawek i współczynników określonych w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia.

2.Do czynszu za dzierżawę doliczony będzie podatek VAT z wyłączeniem gruntów wydzierżawianych pod uprawy rolne.

§ 4


Czynsze wynikające z umów dzierżaw zawartych przed 31.12.2007 roku ulegają zmianie z dniem 01.01.2008 roku. Przyjmuje się, iż od 1 stycznia 2008 roku czynsze wzrosną o wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2007 roku w stosunku do I-III kwartału roku 2006 o 2,1 % zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2007 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 76 poz. 816 z dnia 19 października 2007 roku.

§ 5

W uzasadnionych przypadkach Prezydent może odstąpić od stosowania stawek podanych w niniejszym zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną dla danej nieruchomości.

§ 6


Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 158
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji