Zarządzenie Nr 392/07 z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie: sprawozdawczości za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 392/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie: sprawozdawczości za 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. u. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. 181 poz. 1337) oraz art. 32 ust. 1, ust. 2, pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz.U.187 poz.1381, Dz.U. Nr 249, poz.1832) oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2006 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 przedstawić Radzie Miasta Płocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół Zamiejscowy w Płocku.

§ 2

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2006 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – w likwidacji oraz instytucji kultury: Płockiej Galerii Sztuki, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego i Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 przedstawić Radzie Miasta Płocka.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 27 kwietnia 2007, godzina 14:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 367
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji