Zarządzenie Nr 2746/04 z dnia 02 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkoły podstawowe po dokonanych zmianach.

Zarządzenie Nr 2746/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia  planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkoły podstawowe po dokonanych zmianach.
               

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U.
Nr 62, poz.558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 153, poz. 1271,Dz. U. Nr 214, poz.1806,  z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203); art.21 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148; Dz. U. Nr  45, poz. 391; Dz. U Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr  166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku  Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291), Uchwały Nr 583/XXVII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie powołania środka specjalnego szkół podstawowych - jednostek budżetowych  oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Zatwierdzić plan finansowy na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkoły podstawowe po dokonanych zmianach według Załącznika Nr 1.


§ 2.


Upoważnić Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków środka specjalnego między paragrafami klasyfikacji budżetowej po uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

 
§ 3.


Traci moc Zarządzenie Nr 2467/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2004 roku w sprawie ustalenia planu finansowego na 2004 rok środka specjalnego jednostek budżetowych – szkoły podstawowe po dokonanych zmianach.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie i ma zastosowanie do przychodów i wydatków objętych środkiem specjalnym począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 12:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 351
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji