Zarządzenie Nr 4394/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 4394/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457) oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku i Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 4011/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku i Zarządzeniem 4147/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2005 roku oraz na podstawie Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2005 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

W Wydziale Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru
Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa  - 1 etat 
tj. do liczby etatów w wysokości 25,23

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta - 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 14,34

W Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych
Oddział Komunikacji - 2 etaty
tj. do liczby etatów w wysokości 25,30

W Wydziale Skarbu i Budżetu
Oddział Finansowo – Księgowy - 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 17,44
Oddział Budżetu - 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 13,45

Miejski Konserwator Zabytków - 1,5 etatu

W Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka
Oddział Radców Prawnych - 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 7
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa - 28 etatów

§ 2

Dokonać zwiększenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:


W Wydziale Organizacji i Spraw Administracyjnych
Oddział Spraw Administracyjnych - 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 18,60

W Biurze Osługi Rady Miasta - 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 7

W Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - 0,5 etatu
tj. do liczby etatów w wysokości 2

W Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka
W Wydziale Zamówień Publicznych - 2 etaty
tj. do liczby etatów w wysokości 14

W Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - 10 etatów
tj. do liczby etatów w wysokości 19

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej - 4,6 etatu
tj. do liczby etatów w wysokości 11,6

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych - 5 etatów Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji - 2 etaty

§ 3

Upoważnić kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do określenia liczby etatów realizujących poszczególne zadania ujęte w budżecie miasta Płocka.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Sekretarzowi Miasta Płocka .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.


Prezydent Miasta Płocka
/-/  Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 12 stycznia 2006, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 237
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji