Zarządzenie Nr 2786/04 z dnia 09 grudnia 2004r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do zaciągnięcia zobowiązania na zakup maszyny do pielęgnacji lodu.

Zarządzenie Nr 2786/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2004r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do zaciągnięcia zobowiązania na zakup maszyny do pielęgnacji lodu.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Dz. U. Nr 145, poz. 1537), oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku
zarządzam co następuje:

§ 1.


Upoważnić Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do zaciągnięcia zobowiązania na zakup maszyny do pielęgnacji lodu (rolba).

§ 2.


Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 rok
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku)
Zadanie Nr 75/WOKII/I/G – Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakupy inwestycyjne
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 185
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji