Zarządzenie Nr 1860/08 z dnia 28 kwietnia 2008r.
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2906/6 o pow. 1344 m2 i działka nr 2901/12 o pow. 4961 m2 położonej w Płocku przy ul. Kutrzeby stanowiącej własność Gminy Płock oraz ustalenia jej ceny.
Zarządzenie Nr 1860/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2008r.

w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 2906/6 o pow. 1344 m2 i działka nr 2901/12 o pow. 4961 m2 położonej w Płocku przy ul. Kutrzeby stanowiącej własność Gminy Płock oraz ustalenia jej ceny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 37 ust. 2 punkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust.1 i 3 oraz art. 72 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782; z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459; z 2006r. Nr 104 poz. 708 Nr 220 poz. 1600 i poz. 1601; z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z Uchwałą Nr 287/XXI/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock oznaczonych nr 2906/6 oraz nr 2901/12 - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Rozwoju Karate Tradycyjnego z siedzibą w Łodzi przy ul. Moniuszki 4a, nieruchomość położoną w Płocku przy ul. Kutrzeby oznaczoną jako działka nr 2906/6 i działka nr 2901/12 o łącznej pow. 6305 m2

§ 2.
1/ Ustala się wartość gruntu oznaczonego jako działka nr 2906/6 i działka nr 2901/12 położonego przy ul.  Kutrzeby w Płocku w wysokości: 1 202 200,00 złotych.
2/ Po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 99% określonej w Uchwale Nr 287/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku cena sprzedaży nieruchomości wymienionej w pkt.1 wynosi – 12 022,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia dwa złote).
3/ Do kwoty ustalonej w pkt 2 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% tj. 2644,84zł, łączna cena sprzedaży w/w nieruchomości wynosi 14.666,84zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 84/100 złotych).

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 06 maja 2008, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 179
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji