Zarządzenie Nr 4223/05 z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Jasnej 12 na lokal mieszkalny nr 40 w budynku przy ul. Jasnej 12 w Płocku.

Zarządzenie  Nr 4223/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2005 roku

w sprawie: zamiany lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Jasnej 12  na lokal mieszkalny nr 40 w budynku przy ul. Jasnej 12 w Płocku.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r.)  oraz § 2 ust.1, pkt 4  uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.) zarządza się co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na skierowanie Bożeny i Tomasza  małż. Bazanowicz do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku przy ul. Jasnej 12  składającego się z czterech pokoi  i kuchni o powierzchni użytkowej 57,70 m2 , z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Jasnej 12 w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 06 grudnia 2005, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 098
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji