Zarządzenie Nr 2760/08 z dnia 31 grudnia 2008r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny nr WP 51974 na rzecz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego

Zarządzenie Nr 2760/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2008r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny nr WP 51974 na rzecz Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 2208/2008 z dnia 16 lipca 2008r. ze zm., zarządzam, co następuje:

§1
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie środka trwałego - samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny nr WP 51974 o wartości początkowej - 89 279,00 zł i wartości umorzenia - 89 279,00 zł na rzecz Płockiego Towarzystwa  Wioślarskiego Płock, ul. Juliusza Kawieckiego 1a.

§2
Przekazanie środka trwałego - samochodu osobowego Mercedes Benz Vito nr rejestracyjny nr WP 51974 – nastąpi na podstawie umowy oraz dokumentu „PT”, które zostaną podpisane przez:
1.Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju – Tomasza Kolczyńskiego,
2.Sekretarza Miasta Płocka - Krystynę Kowalewską,
3. Skarbnika Miasta Płocka – Barbarę Szurgocińską,
oraz uprawnionych przedstawicieli strony przejmującej.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 28 stycznia 2009, godzina 11:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 141
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji