Zarządzenie Nr 4225/05 z dnia 25 listopada 2005r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 4069/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 października 2005r. w sprawie ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych.

Zarządzenie nr 4225/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2005r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 4069/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 października 2005r. w sprawie ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), w związku z art. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), art. 25 oraz art. 43 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami Nr 281, poz. 2782 i z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 4069/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 października 2005r. w sprawie ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 1  lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) osoba prawna lub fizyczna prowadząca dodatkowe zajęcia nie pobiera żadnych opłat od rodziców lub suma opłat w przeliczeniu na jedną godzinę zajęć w grupie netto (bez podatku VAT) nie przekracza kwoty 50,00 zł, przy czym kwota ta będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli poczynając od 1 stycznia 2006r.”
2) w § 1 ust. 1 po pkt 2 dopisuje się pkt 3 o treści:
„3) nieodpłatnego użyczenia obiektów oświatowych dla organizacji i instytucji działających na rzecz miasta Płocka po uzyskaniu zgody Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka właściwego do spraw polityki społecznej, przy czym jednostki te są zobowiązane do zwrotu kosztów eksploatacji obiektów.”
3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji obiektów oraz opłat, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 należy przekazywać zgodnie z uchwałą Rady Miasta Płocka przyjętą z upoważnienia art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych na rachunek dochodów własnych szkoły lub placówki albo rachunek dochodów własnych Gminy Płock.”

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. polityki społecznej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 listopada 2005, godzina 14:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 076
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji