Zarządzenie Nr 2722/04 z dnia 01 grudnia 2004r.
w sprawie: ustalenia cen biletów za korzystanie z Lodowiska Miejskiego na terenie Miejskiego Centrum Sportu

Zarządzenie Nr 2722/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 1 grudnia 2004r.


w sprawie:  ustalenia cen biletów za korzystanie z Lodowiska Miejskiego na terenie Miejskiego Centrum Sportu
        
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz  art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9, poz. 43, Dz. U. Nr 121, poz. 770,  z 1998 roku Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1999 roku Dz. U. Nr 106, poz. 668; z 2002 roku Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 roku Dz. U. Nr 199, poz. 1937, z 2004 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874),Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 924/LX/98 z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Płocka uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, 
zarządzam co następuje:

§ 1.


Ustalić ceny brutto biletów za korzystanie z Lodowiska Miejskiego na terenie Miejskiego Centrum Sportu w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.


Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:
1.dzieci i ucząca się młodzież do 19 roku życia
2.studenci do 24 roku życia;
3.emeryci i renciści
za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienia.


§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku.


§ 4.


Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy w Urzędzie Miasta Płocka.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 5 grudnia 2004 roku.


Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 16 grudnia 2004, godzina 09:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 127
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji