Zarządzenie Nr 3730/05 z dnia 29 lipca 2005r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 3730/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lipca 2005 roku

w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – Zarządzenie Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca 2005 roku w związku z art. 52 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu wykonania ustawowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) i  ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 z późn. zm.) powołuję Zespół do przygotowania i przeprowadzenia wyborów w składzie:

1. Krystyna Kowalewska - Przewodnicząca Zespołu – Sekretarz Miasta Płocka
2. Henryk Łebkowski - Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Kierownik Oddziału Techniczno - Gospodarczego
3. Beata Cała - Sekretarz Zespołu – Kierownik Biura Obsługi Rady Miasta
4. Jadwiga Nowak - członek – Kierownik Oddziału Spraw Administracyjnych
5. Mariola Gajewska - członek – Kierownik Oddziału Organizacyjnego
6. Andrzej Latuszek - członek – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka d/s Informatyzacji

§ 2.

Zespół wykonuje zadania określone w ustawach:
1.Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2.o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zespół powołuje się do czasu zakończenia wszystkich prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Prezydenta RP.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2005, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 348
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji